DEMOCRATITZAR LA PRESA DE DECISIONS SOBRE ELS INCENDIS FORESTALS I ADAPTAR-SE AL CANVI CLIMÀTIC. UN MÈTODE APLICAT A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY

By Pau Costa Foundation on

Iago Otero,1 Gonzalo Gamboa,2 Concepción Bueno,2 Guillem Canaleta,3 Gemma Tolosa,4 Helena Ballart,3 Laura Camprubí,4 Oriol Vilalta,3 Etel Arilla,5 Marc Castellnou5

Quaderns Agraris (Institució Catalana d’Estudis Agraris), núm. 48 (juny 2020), p. 7-42 ISSN: 0213-0319 · e-ISSN: 2013-9780 http://revistes.iec.cat/index.php/QA · DOI: 10.2436/20.1503.01.109

DEMOCRATITZAR LA PRESA DE DECISIONS SOBRE ELS INCENDIS FORESTALS I ADAPTAR-SE AL CANVI CLIMÀTIC. UN MÈTODE APLICAT A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY

Per fer front als grans incendis forestals, durant les darreres dècades, Catalunya ha reconfigurat el sistema de prevenció i extinció. A més, els experts han assenyalat la necessitat de canvis més profunds en el conjunt de decisions que determinen el risc d’un territori. Com a part d’aquests esforços, aquest article exposa un mètode per a democratitzar la presa de decisions sobre els incendis forestals i esbrinar com cal transformar un territori per a fer-lo més resilient en un context de canvi climàtic. La regió d’estudi és la Reserva de la Biosfera del Montseny. El nostre mètode combina el coneixement sobre el règim d’incendis forestals, la cartografia participativa dels valors del territori, la priorització multicriteri i l’elaboració d’una estratègia de gestió d’incendis que protegeixi les zones prioritàries. 

El treball posa de manifest la gran quantitat i diversitat de valors en joc (biodiversitat, activitats socioeconòmiques, patrimoni, oci) i proposa una selecció d’àrees en què el foment de la gestió permetria reduir l’impacte dels incendis sobre aquests valors. Finalment, a partir de les discussions mantingudes amb els actors del territori tot al llarg del projecte, el treball indica alguns dels elements necessaris per a gestionar aquestes àrees: pressupost suficient, reformes institucionals i canvi de model socioeconòmic. Mentre que el primer sembla relativament factible (en la mesura que les autoritats prioritzin la reducció del risc a escala de la Reserva de la Biosfera), els altres apunten a una transformació socioecològica més profunda que requeriria nous esforços de recerca i d’acció

 

DEMOCRATIZAR LA TOMA DE DECISIONES SOBRE LOS INCENDIOS FORESTALES Y ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO. UN MÉTODO APLICADO A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

Para afrontar los grandes incendios forestales, durante las últimas décadas, Cataluña ha reconfigurado su sistema de prevención y extinción. Además, los expertos han indicado la necesidad de cambios más profundos en el conjunto de decisiones que determinan el riesgo de un territorio. Como parte de estos esfuerzos, este artículo expone un método para democratizar la toma de decisiones sobre los incendios forestales y averiguar cómo debe transformarse un territorio para hacerlo más resiliente en un contexto de cambio climático. La región de estudio es la Reserva de la Biosfera del Montseny. Nuestro método combina el conocimiento sobre el régimen de incendios forestales, la cartografía participativa de los valores del territorio, la priorización multicriterio y la elaboración de una estrategia de gestión de incendios que proteja las zonas prioritarias. El trabajo muestra la gran cantidad y diversidad de valores en juego (biodiversidad, actividades socioeconómicas, patrimonio, ocio) y propone una selección de áreas en las que el fomento de la gestión permitiría reducir el impacto de los incendios sobre estos valores. Finalmente, basándose en las discusiones mantenidas con los actores del territorio a lo largo del proyecto, el trabajo indica algunos elementos necesarios para gestionar estas áreas: presupuesto suficiente, reformas institucionales y cambio de modelo socioeconómico. Mientras que el primero parece relativamente factible (en la medida en que las autoridades prioricen la reducción del riesgo a escala de la Reserva de la Biosfera), los otros apuntan a una transformación socioecológica más profunda que requeriría de nuevos esfuerzos de investigación y de acción. 

 

DEMOCRATIZING DECISION-MAKING ON WILDFIRES AND ADAPTING TO CLIMATE CHANGE IN THE MONTSENY BIOSPHERE RESERVE

In recent decades, Catalonia has re-shaped its wildfire management system in order to deal with large wildfires. Moreover, experts have pointed to the need for deeper changes in the host of decisions that determine risk. Embedded in these efforts, this paper presents a method to democratize decision-making on wildfires and to find out how to transform a landscape to build resilience in a context of climate change. The study region is the Montseny Biosphere Reserve. Our method combines knowledge on wildfire regime, participatory mapping of landscape values, multi-criteria prioritization, and preparation of a wildfire management strategy that protects priority areas. Results show a large amount and diversity of values at stake (biodiversity, socioeconomic activities, heritage, leisure). A selection of areas where management could reduce wildfire impacts on these values is proposed. Based on discussions held with stakeholders throughout the project, the paper also points to some elements that are needed in order to manage these areas: sufficient budget, institutional reforms and change in the socioeconomic model. While the first one seems relatively feasible (as long as the authorities prioritize risk reduction on a biosphere reserve scale), the other two point to a deeper social-ecological transformation for which new efforts of research and action seem to be required.

Login or register to download this file